2015

Rapport 2015:50. Skåne, Lunds och Staffanstorps kommun, Esarp och Genarp socken
Ola Kronberg

Mellan 5 och 19 november 2014 genomfördes arkeologiska förundersökningar av två lokaler, samt utredning steg 2 av sju lokaler inför Trafikverkets planerade breddning av väg 798 mellan Esarp och Genarp. Förundersökningarna utfördes på de tidigare registrerade fornlämningarna Esarp 6:1 som utgörs av Esarps medeltida bytomt samt Genarp 87:1 som är en äldre vägsträckning. De sju utredningarna utfördes på platser som bedömts som intressanta för antikvarisk bevakning vid en utredning steg 1 vilken utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Syd under våren 2014. Av de sju utredningsobjekten påträffades under mark dolda lämningar inom två (Objekt 5 och 8). Dessa gick med Länsstyrelsen i Skånes godkännande direkt över i förundersökningar. Vid förundersökningen av Esarp 6:1 påträffades förhistoriska stolphål och gropar daterade till slutet av mellanneolitikum – början av senneolitikum respektive sen vikingatid – tidig medeltid. Dessutom framkom en stenmur som löpt invid en äldre vägdragning. Förundersökningen av Genarp 87:1 visade på spår av diken i anslutning till den förutvarande vägen. Objekt 5 innehöll fem anläggningar i form av gropar och stolphål. Dateringen varierade mellan förromersk järnålder, äldre romersk järnålder och modern tid. Objekt 8 innehöll en härd från äldre bronsålder och en kokgrop som daterades med keramik till förromersk järnålder. Ingen fortsatt antikvarisk åtgärd föreslås.