2015

Rapport 2015:81. Arkeologisk utredning. Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Skänninge stad, Fastighet Skänninge 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, Radiatorn 4 och Östanå 6
Rikard Hedvall

Sammantaget har det vid utredningen påträffats fornlämningar i tre områden. Dels rör det sig om en minst 30 meter bred fåra där det förekommer djurben och medeltida keramik på dess botten. Vid undersökningarna i samband med utbyggnaden av anstalten dokumenterades denna åfåra. Vid dessa undersökningar påträffades också flera olika boplatslämningar och ett bronsgjuteri. Vid den nu aktuella utredningen påträffades också boplatslämningar i detta område, men utanför anstalten. I anslutning till detta fanns också belägg för äldre odling i form av årderspår. Övriga undersökta odlingsspår utgjordes av diken och plöjningsspår. Orienteringen av dessa visar en samstämmig bild med tegindelningen på 1700-talets kartor till exempel från 1779. Norr om Vistenagatan är de orienterade i nordostsydvästlig riktning medan de är orienterade i nord-sydlig riktning söder därom. Vid de båda befintliga vägarna, Vistenagatan och ytterligare en väg norr om den förra, fanns flera stenläggningar som bör ha utgjort äldre beläggningar på dessa vägar. Det fanns också indikationer på att Vistenagatan tidigare hade formats som en hålväg.