2017

Rapport 2017:147 Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds och Vårdsbergs socknar, inom delar av Bökestad 5:1, 2:2 samt Hackefors 5:1
Annika Helander och Peter Zetterlund

Trafikverket planerar för nydragning av enskilda vägar inom ett område norr om väg 35, i anslutning till SAAB:s landningsbana i östra utkanten av Linköping. Under november 2016 utfördes en utredning, etapp 1, inom ett större område då fyra arkeologiska utredningsobjekt lokaliserades vid fältinventeringen.

Utredningsobjekten bedömdes utifrån topografiska förutsättningar och markbeskaffenhet kunna innehålla fornlämningar i form av boplatser dolda under markytan. Vid kartanalysen identifierades två platser för backstugor/torp , men inga synliga lämningar efter dem gick att lokalisera vid inventeringen i fält. Under tiden 18–23 oktober 2017 utfördes utredning, etapp 2, som omfattade flera platser inom det ursprungliga utredningsområdet, d v s de fyra utredningsobjekten (Objekt 7–10), två platser för torp eller backstuga (Vårdsberg RAÄ 325 och Landeryd RAÄ 362) samt Bökestad bytomt (Vårdsberg RAÄ 324).

Vid utredning, etapp 2, uppstod svårigheter att genomföra arbetet i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag på grund av begränsad framkomlighet. Därför har ingen utredning utförts vid platsen för backstugan Landeryd RAÄ 362, inom Bökestad bytomt, västra delen av Objekt 9 och inom östra delen av Objekt 7. Vid utredningen kunde konstateras att inga fornlämningar framkom inom södra delarna av Objekt 7. Vid Objekt 8 framkom lämningar i form av fynd i matjorden från en boplats som sannolikt är från senneolitisk tid. Inga fornlämningar framkom inom åkerdelen av Objekt 9, inte heller inom Objekt 10. Inga lämningar efter torpet Vårdsberg 325 kunde lokaliseras.