2021

Rapport 2021:66
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
Skåne län, Skåne, Ystad kommun, Baldringe socken, Baldringe 25:1
Nathalie Hyll och Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Per Lagerås

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har arkeologiska utredningar steg 1 och 2 utförts av Arkeologerna, Statens historiska museer i Baldringe socken norr om Ystad. Området ligger i det inre backlandskapet, strax söder och sydväst om Baldringe by i en fornlämningsrik trakt.

Inom ett cirka 80 hektar stort område planerar Högestad & Christinehof förvaltnings AB att anlägga våtmarker, vilket kommer att innebära schaktningar och dämningar. De nya vattenytorna planeras uppgå till 32 hektar.

Vid utredningen steg 1 avgränsades 16 utredningsobjekt på en sammanlagd yta av 263 600 kvadratmeter. Dessa innehöll 32 potentiella boplatslägen, två lägen för gravar, fem våtmarker och en stenstruktur. De allra flesta boplatslägen låg i slänter eller på flacka platålägen ner mot våtmarker. Vid utredningen steg 2 sökschaktades 9 ytor som tillsammans uppgick till en yta på cirka 3,7 hektar. De nio ytorna låg inom sex utpekade utredningsobjekt (1, 2, 4, 10, 15 och 16). Sammanlagt upptogs 14 sökschakt som uppgick till totalt 557 löpmeter. Inga fornlämningar påträffades dolda under mark.