2015

Rapport 2015:26. Arkeologisk förundersökning. Västmanlands län, Uppland, Heby kommun, Nora socken, Nora-Holm 4:1, Nora 87:3
Ulf Strucke

Med anledning av schaktningsarbeten i anslutning till en förmodad tegelugn, Nora 87:3, genomfördes en förundersökning i form av en schaktkontroll. Platsen för fornlämningen har markerats utifrån konceptkartan från år 1960. Vid förundersökningen var detta höjdläge beväxt med buskar och ungskog. En del sly från röjning var även hopat på platsen. Någon närmare besiktning av den angivna platsen för ugnen kunde därför inte genomföras. Vid schaktkontrollen strax öster om detta läge framkom inga indikationer vare sig på tegeltillverkning
eller annan aktivitet av antikvariskt intresse.