2017

Rapport 2017:45. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings socken, fastighet Innerstaden 1:25 och Storgatan fornlämning Linköping 153. Författare: Magnus Stibéus.

I juni 2016 genomförde en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom Storgatan och söder om S:t Larskyrkan i Linköping. Vid undersökningen kunde det konstateras att större delen av området var urschaktat i samband med tidigare ledningsdragningar. Två äldre mursträckningar påträffades emellertid i schaktets mellersta del, vid kyrkogårdens södra kant. Den ena muren hade en nord–sydlig orientering, medan den andra hade en öst–västlig riktning. Murarna tolkades som rester efter husgrunder eller kyrkogårdsmuren.