2015

Rapport 2015:45. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75–1, 3:75–2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3–1 och 1:3–2
Wivianne Bondesson

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har en arkeologisk utredning, etapp 1, genomförts inom fastigheten Vistaberg. Vid utredningen registrerades en övrig kulturhistorisk lämning, i form av en husgrund från historisk tid. Vidare registrerades 18 utredningsobjekt, i detta fall boplatslägen d.v.s. platser utan synliga lämningar ovan mark men där terrängläget indikerar att det kan finnas boplatslämningar under markytan. Utredningsobjektens status fastställs vid eventuell etapp 2, utredningsgrävning.