Flera hus som är mellan 6 000 och 4 000 år gamla hittades när en stenåldersboplats i Skrea nära Falkenberg, undersöktes 2016. Keramik, pilspetsar och eldstäder är bara några av fynden. 

Under fyra veckor i juni och början av juli undersöktes en boplats i Skrea, strax söder om Falkenberg i Halland eftersom det skulle byggas nya bostäder på platsen. Boplatsen upptäcktes vid en utredning 2011 och förundersöktes 2012. Då gjordes fynd av keramik från jordbrukarstenålder samt yngre brons- och äldre järnålder i mörkfärgningar och eldstäder, som upptäcktes vid förundersökningen

Under 2016 hittades rester av mänsklig aktivitet och fynd från flera olika tidsepoker från yngre stenåldern eller neolitikum till bronsålder. Under perioden 4 000-2 000 f Kr började människan bruka jorden och det finns få neolitiska hus kartlagda från den här perioden i Halland. Rester av tre hus som dateras till den här perioden dök upp under jorden när arkeologerna grävde. Och fler fynd från olika tidsepokrar har gjorts.

Bland materialet som hittades återfanns pilspetsar, keramik, skrapor och skörbränd sten från eldstäder.