Mitt inne i ett tättbebyggt villaområde i Algusered, Halland, ligger fornlämningen Släp 127:1. Här, under den gräsbevuxna markytan, finns spår som visar att människor levt och verkat alltsedan stenålder.  

Vid förundersökningen dokumenterades flera avtryck efter stolpar. Om det funnits något hus på platsen återstår att se.

Nu planeras nya bostäder i området men innan bygget kan påbörjas måste boplatsen grävas ut. Fältarbetet kommer att pågå i november och fokus ligger på att undersöka lämningar från stenålder och järnålder.

Under äldre stenålder utgjorde Algusered en halvö i ett skärgårdslandskap och boplatsen vi ska undersöka låg då alldeles invid strandkanten till en mindre havsvik. Det var ett mycket gynnsamt läge för jakt och fiske men området var flackt och översvämmades lätt. Vid den här tiden hade man troligen sina boplatser på bergshöjden intill vårt undersökningsområde och vistades mer tillfälligt på stranden.

Under slutet av stenåldern började havet att dra sig tillbaka och det är först från den här perioden vi har några konkreta lämningar av människorna som uppehållit sig på platsen. Lämningarna består av stolphål efter olika konstruktioner, eldstäder och restmaterial från redskapstillverkning i flinta. Våren 2018 förundersökte vi boplatsen och kunde då kol 14-datera två eldstäder till yngre stenålder (2350–2200 f.Kr) respektive romersk järnålder/folkvandringstid (380–540 e.Kr). När vi nu gräver ut fornlämningen hoppas vi kunna svara på hur platsen använts under de olika tidsperioderna och hur livet för människorna som bott här kan ha tett sig.

Läs mer i förundersökningsrapporten
Läs mer i slutrapporten 
Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen