2021

Rapport 2021:70
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Släps socken, fastighet Algusered 1:290, fornlämning L1997:6310 (Släp 127:1)
Jessica Andersson och Johannes Nieminen

I november år 2019 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk undersökning av boplatsen Släp 127:1/L1997:6310 i Algusered i norra Halland. Undersökningen genomfördes med anledning av att Kungsbacka kommun arbetade med en detaljplan inför byggnation av bostäder inom området. Fynden och anläggningarna inom undersökningsområdet representerar flera olika faser som spänner från äldre stenålder till järnålder.