För ett tag sedan, i samband med att schaktarbetet vid Fiskeby började, berättade vi att det inom en begränsad yta hittades spår vilka preliminärt kunde tolkas som rester efter ett hus – Hus 1.

Nu har vi undersökt alla dessa ”anläggningar” och kan konstatera att Hus 1 en gång var en treskeppig byggnad om cirka 150 kvadratmeter. Konstruktionen bars upp av sex takbärande stolppar (på planen över huset har de markerats med grön märkpenna).

Inne i huset hittade vi spår efter väggar, alternativt ett loft (markerade med blå färg) och en eldstad (markerad med rosa färg). Ett stort antal mindre stolphål visar också var husets ytterväggar funnits samt dess ingång (markerade med orange färg). Ännu är husets ålder oklar men det bör dateras till yngre bronsålder, alternativt äldre järnålder, likt övriga hus som vi hittills undersökt.

Ett A4-papper där placeringen av husets takbärande stolpar, yttre och inre väggstolpar har markerats med grön, orange respektive blå färgpenna.
Marcus undersöker en avfallsgrop strax utanför Hus 1.