Vi har gjort en spännande upptäckt i samband med renoveringen av dammen i Kalmar Stadspark! På två meters djup frilades en del av en båt som en gång legat förtöjd vid bryggorna i medeltidsstadens hamn.

En av de långa ekstolparna i Stadsparken bärgas för provtagning.
En av de långa ekstolparna i Stadsparken bärgas för provtagning. Foto: Arkeologerna CC-BY.

Kalmar kommun renoverar för närvarande dammen i Stadsparken. Norra delen av Stadsparken var före mitten av 1600-talet en del av Kalmars hamn, innan den fylldes igen. Dammen har de senaste åren haft lite vatten och tanken är att man skall kunna ta vatten från Slottsfjärden. Härigenom skall vattnet kunna cirkulera så att det håller sig fräscht. Samtidigt görs nya planteringar utmed slänterna och belysningen förbättras. Arkeologerna genomför i samband med dessa arbeten mindre arkeologiska undersökningar.

Bryggstolpar och en båt!

Vi frilade tidigare i höst en omkring tio meter lång sträcka av en bryggkonstruktion i Stadsparken. Lämningarna bestod av långa ekstolpar som slagits ner i leran. Stolparna är för närvarande på dendroanalys (årsringsdatering) och vi kommer snart att få reda på när träden fälldes och var de växte.

Albin och Björn gräver fram bryggkonstruktionen
Albin och Björn gräver fram bryggkonstruktionen. Foto: Arkeologerna CC-BY.

Nu i veckan frilades vad vi tror är förskeppet till en större båt eller mindre skepp, med svängd förstäv och anslutande klinkbordläggning på styrbordssidan. Även detta träslag ser ut att vara ek. Det är svårt att få en uppfattning om konstruktionssätt, till exempel hur bordläggningen är sammanfogad.  Här fanns även spår av tätning mellan borden. Tack Staffan von Arbin vid Bohusläns museum och Mikael Björk från Blekinge museum för värdefulla synpunkter!

Stolparna har en öst-västlig orientering och ar troligen ingått i en brygga.
Stolparna har en öst-västlig orientering och har troligen ingått i en brygga. Foto: Arkeologerna CC-BY.

Båten kommer inte att undersökas mer i nuläget, utan får ligga kvar efter att den frilagda delen övertäckts. Placeringen av den nya brunnen har flyttats för att inte skada fornlämningen.

Vi kommer att berätta mer om dessa lämningar i ett kommande blogginlägg!

En mindre del av båten var möjlig att dokumentera innan den övertäcktes.
En mindre del av båten var möjlig att dokumentera innan den övertäcktes. Foto: Arkeologerna CC-BY.

Utgrävningarna i Slottsfjärden

Det genomfördes omfattande arkeologiska utgrävningar när Slottsfjärden torrlades åren 1932–1934. Den forna hamnen från tiden före stadsflytten till Kvarnholmen visade sig innehålla ett för Sverige unikt arkeologiskt material. Arbetena bedrevs som ett AK (arbetslöshetskommissionen) – arbete och de enorma fyllnadsmassorna transporterades bort med ett litet tåg för att sedan användas till att bygga upp nuvarande Tjärhovet. Den syrefattiga leran var synnerligen gynnsam till att bevara organiskt material. Här grävdes bland annat fram ett 25-tal båtar och olika bryggkonstruktioner, samt träredskap och läderföremål. Den stora fyndmängdes utgjordes emellertid av tusentals andra föremål, som till exempel hela stengodskrus, vapen och olika vardagsföremål.

Året är 1880. Det nya lasarettet är nyuppfört och stadsparken har fått träd planterade. Foto Johan Fredrik Dryselius. Kalmar läns museum (KLMF.A23482).
6. Året är 1880. Det nya lasarettet är nyuppfört och stadsparken har fått träd planterade. Foto Johan Fredrik Dryselius. Kalmar läns museum (KLMF.A23482).
Fotot är tagit år 1933 i Slottsfjärden och visar den lila järnvägen som byggdes för att transportera bort massorna. Fotograf A. E. Thulin. Kalmar läns museum. (KLMF.Fjärden00011).
Fotot är tagit år 1933 i Slottsfjärden och visar den lilla järnvägen som byggdes för att transportera bort massorna. Fotograf A. E. Thulin. Kalmar läns museum. (KLMF.Fjärden00011).
Bilden visar i förgrunden två i Slottsfjärden framgrävda fartygssidor. Transportvagnarna kan urskiljas närmare norra Slottsvallen. Fördämningsanläggningen mot Kalmarsund syns i bilden vänstra kant. Fotograf A. E. Thulin. Kalmar läns museum (KLMF.A24036).
Bilden visar i förgrunden två i Slottsfjärden framgrävda fartygssidor. Transportvagnarna kan urskiljas närmare norra Slottsvallen. Fördämningsanläggningen mot Kalmarsund syns i bilden vänstra kant. Fotograf A. E. Thulin. Kalmar läns museum (KLMF.A24036).

Du kan läsa mer om när de upptagna fartygsdelarna flyttades från Kalmar slott 2019 i ett tidigare blogginlägg från 9 augusti 2019

Stadsparken

År 1861 beslutades att en promenadpark skulle anläggas utanför stadskärnan i Kalmar och lindar planterades i en första insats. Stadsparken började anläggas på 1870-talet efter donationer av grosshandlaren Johan Jeansson, som vid den här tiden bodde i det som idag är slottshotellet mittemot Stadsparken. Mitt i det kommande parkområdet låg den så kallade Britthelliska gården med trädgård, ungefär där Konstmuseet ligger idag. Carl Mauritz och Louise Charlotte von Krusenstierna bodde här med sin familj. Dottern Hermina övertog fastigheten för att bli utköpt av staden när stadsparken skulle anläggas. Hermina von Krusenstierna flyttade då till det som idag är Krusenstiernska gården. Söder om Britthelliska gården låg Slottslyckan och norr därom stadens virkesupplag, vilka staden tidigare köpt upp. Parken kunde invigas år 1880 och samtidigt uppfördes den originella träpaviljongen med öppna verandor runt om för trevlig samvaro och som i folkmun kallades ”Byttan” efter sin likhet med en smörbytta.