Den senaste veckan har vi undersökt delar av tre källare och en brunn på Söderportsgatan i Kalmar. Den ena källaren visade sig vara en ombyggd brunn.

Flera personer undersöker en brunn som består av massor med stenar i olika storlekar.
Bebyggelsen på Söderportsgatan undersöks. I förgrunden syns brunnen som blev en jordkällare under 1600-talet. I bildens vänstra del diskuterar Amanda och Adrian relationen mellan den ena halvkällaren och brunnen. Till höger undersöker Frida och Albin den stensatta gårdsytan. Foto: Arkeologerna CC BY

Två av källarna har varit halvkällare, det vill säga att de endast varit nedgrävda en mindre del och att sten- eller tegelväggarna till största delen varit ovan jord. Husen kan ha haft ytterligare en eller två våningar. Vi tror att de kan ha byggts under 1400-talet och varit i bruk under 1500-talet. Den tredje källaren var inte murad och anlagd i en äldre brunn. Jordkällaren kom i användning under 1600-talet. Rester av stensatta gårdsytor med ränndalar låg mellan brunnen/jordkällaren och den ena halvkällaren.

Flera rester av bebyggelselämningar bestående av stenar.
De undersökta bebyggelselämningarna i Söderportsgatan. Foto: Arkeologerna CC BY

Murad halvkällare

Nordvästra hörnet av en murad källare påträffades i ena schaktkanten. Nu var endast en mindre del av muren bevarad, cirka 1,5 x 2,5 meter. Större delen av källaren hade schaktats bort utan dokumentation när man grävde ner ledningar för hundratalet år sedan. Den cirka en meter höga muren bestod till största delen av stenar och kalkbruk. Murtjockleken var omkring 0,7 meter, vilket talar för att de ovanliggande våningsväggarna utgjorts av sten eller tegel. Källaren har troligen haft ett kullerstensgolv. Vi kunde se att källaren uppförts ovanpå syllstensgrunden till ett nedbrunnet trähus. Trähuset kan vara från 1300-talet och källaren byggdes kanske under 1400-talet.

I bildens vänstra kant syns den återstående delen av den ena murade halvkällaren och i förgrunden syns brunnen som blev en jordkällare. olika formationer av stenar mot jordig bakgrund.
I bildens vänstra kant syns den återstående delen av den ena murade halvkällaren och i förgrunden syns brunnen som blev en jordkällare. Foto: Arkeologerna CC BY

Murad halvkällare med kullerstensgolv

Den andra halvkällaren låg omedelbart norrut och vi hade möjlighet att undersöka det sydöstra hörnet av byggnaden. Källarens väggar var något klenare, cirka 0,4 meter. Själva halvkällaren kan ha haft tegelväggar och eventuella ovanvåningar skulle kunna ha varit i trä eller möjligtvis korsvirke. Källaren hade ett mycket välbevarat kullerstensgolv. I samband med att vi tog bort golvet kunde vi se resterna efter ett äldre golv.

Ett kullerstensgolv med symmetriskt lagda stenar, i övre delen en kant.
Det välbevarade kullerstensgolvet i den nordliga halvkällaren. Foto: Arkeologerna CC BY

Brunnen som blev en källare

Brunnen är faktiskt den femte som vi undersöker utmed en cirka 50 meter lång sträcka söderut från Kungsgatan i norr. Hittills har vi undersökt tio brunnar i Gamla stan. Den aktuella brunnen var avgrävd i söder av äldre ledningsschakt. Brunnen har ursprungligen varit cirka 2,5 x 3 meter stor. Vi tror att den är grävd under senmedeltid eller kanske 1500-tal. I samband med att den togs ur bruk under 1600-talet fyllde man den med allehanda bråte, som stenar, sand och trä. De ikastade trästockarna är ganska välbevarade och här hoppas vi genom dendrodatering (årsringsdatering) kunna få svar när virket fälldes. Stockarna kan mycket väl komma från en byggnad, som är flera hundra år äldre än brunnen.

Efter brunnen fylldes igen byggdes den om till en jordkällare. Stenväggarna i brunnens övre del har bildat väggar i källaren och samtidigt har man lagt in ett kullerstensgolv med ränna. Troligtvis har man haft mycket fuktproblem. Källaren har med stor sannolikhet haft ett trätak och möjligtvis kan det ha stått en enklare träbod ovanpå. Samma förfarande med ombyggnation av brunn till källare under 1600-tal har vi tidigare sett i Söderportsgatan (se blogginlägg 2023–06–02).

Två personer håller på att undersöka ett område mellan källarna, den ena personen pekar mot jorden och stenarna.
Adrian och Amanda undersöker området mellan halvkällarna. Foto: Arkeologerna CC BY
En person undersöker en stenmur eller stenvägg.
Välbevarade trästockar låg i brunnsfyllningen. Foto: Arkeologerna CC BY
En person sitter i en grop med trästockar för att ta prov på dessa. Stenvägg framför honom.
Här försöker Adrian få upp en stock så att vi kan såga ett träprov för årsringsdatering. Foto: Arkeologerna CC BY