Häromveckan lät Torbjörn Holback med van hand grävmaskinen täcka av en av våra mer välansade ytor här på Rörby, nämligen en del av en grästäckt fotbollsplan. Våra förhoppningar var inte allt för stora då man ofta i samband med anläggande av stora gräsytor som fotbollsplaner, golfbanor och kommunala gräsmattor ofta jämnar ut eller tar bort material för att det skall bli jämnt och fint.

Torbjörn Holback rensar med van hand fram den ena brunnen.

Här i Bälinge har man dock varit försiktig upptäckte vi, efter skopans framfart framträdde enstaka härdar, stolphål och gropar samt till vår glädje två riktigt stora mörkfärgningar. När vi använde oss av grävmaskinen för att snitta dessa upptäckte vi att de gömde minst tre till fyra stora brunnar respektive vattenhål. Förmodligen rör det sig om två uppsättningar med en brunn och ett vattenhål tillsammans där man hämtat vatten till både människor och djur.

En brunn var närmare 3 meter djup och vattenhålen var väl över två meter djupa. Brunnen har haft en relativt smal tunnformad nedgrävning och den har grävts ned igenom en varvig lera som ömsom bestod av tunna sandlager och ömsom av en kraftig lera. Dessa lager kan ha avsatts under inlandsisens årstidsbundna avsmältningar under olika årstider långt före de första människorna satte sin fot på dessa bredgrader. Denna typ av lera har inneburit att brunnen varit svår att hålla öppen, något som vi kunde observera med egna ögon när under utgrävningens gång olika delar av brunnen utan förvarning rasade igen.

Tankarna går till den eller de som för kanske 2000 år sedan stod på botten av den 3 meter djupa brunnen med en träspade i händerna, ivrigt skottande de sista spadtagen lera upp till de väntande på brunnskanten. Inte ett jobb för den klaustrofobiskt lagda.

Vi har provtagit både vattenhålen och brunnarna ordentligt och kommer att analysera proverna under vintern. Med hjälp av nedfallet pollen från omgivande vegetation samt insekter och olika växtdelar som fallit ned i de stora öppna vattenhållen och brunnarna, kommer vi att försöka teckna en bild av det omgivande landskapet och hur människan förändrat detta då man bosatt sig på platsen. Vi skall också försöka förstå hur man levt på den närbelägna gården, om man haft rikligt med kreatur eller kanske varit mer inriktad på sädesodling.

Ett vattenhål och en brunn.