Första undersökningsplatsen Raä 341, en stensättning är avklarad. Här kommer lite sammanfattande bilder av arbetsprocessen samt lite tankar.

The first site Raä 341, a stonebarrow is excavated. Here is some summary pictures of the work process and some thoughts.

Dag 2 där avtorvningen av stensättningen påbörjades.

Day two where the removal of the turf on the stonebarrow started.

Dag/Day 3

Projektledaren tar bilder med drönaren (flygfoto).

The project manager takes pictures with the droner (air-photo).

Fynd av kvarts har varit i majoritet av de vi har funnit på/i stensättningen. Skulle det avspegla stjärnorna på himlen? I vilket syfte användes de? Ströddes de över den färdiga stensättningen likt offergåvor? Vi har mätt in varenda en för att se utspridningen på platsen.

Finds of quartz has been in majority of what we have found on/in the stonebarrow. Would it reflect the stars in the sky? What purpose were they used for? Were they sprinkled over the finished stone burrow like sacrifice gifts? We have measured in every single one of them to see the spreading on the site.

Dag/Day 9

Dag/Day 13

Färdig! Done!

Vi hade även en väldigt intressant stenbumling som Lina undersökte. Platsen verkar ha använts flitigt och hon hittade mängder av slagen flinta.

We also had a very interesting boulder which Lina excavated. The place seems to have been used diligently and she found a big amount of worked flint.

1 avklarad, 5 kvar! (som vi vet om i nuläget…)

1 finished 5 to go! (as we know of now…)

.