Nu är vi äntligen tillbaka i fält och har påbörjat våra undersökningar längs med E18, mellan Köping och Hallstahammar!

Under 2021 undersökte vi sex platser norr om befintlig E18 och i år är det tre lokaler söder om E18 som berörs av arkeologiska undersökningar. Fältarbetena i år kommer gälla  Viby, Häljesta och Häljeby. Fältarbetena kommer att pågå fram till slutet av juli.

Fältarbetena började 19 april vid Viby och Häljeby. När Häljeby avslutas kommer några av oss att fortsätta vid en mindre boplats i Häljesta. Viby är den största lokalen vars undersökning kommer att pågå under hela perioden.

Vid Viby håller vi fortfarande på och banar av den torv och jord som fram till nu har täckt platsen. Här finns både gravar och boplatslämningar från förmodligen äldre och yngre järnålder. Hitintills har vi karterat inom vårt undersökningsområde cirka 30 gravar men även kulturlager och stora kokgropar som brukar uppträda på boplatser från bronsålder och äldsta järnålder, d v s perioden 800 f.Kr–år 0. Gravarnas datering är fortfarande okänd, men förmodligen härrör flera från yngre järnålder.

Häljeby före avbaning. Foto: Fredrik Larsson, Arkeologerna CC BY

Gravar undersöks i Häljeby

Vid Häljeby är nu avbaningen avslutad och undersökning av gravar pågår för fullt. Vårt undersökningsområde består av ett relativt högt berg. Här har man valt att begrava sina döda, men det kan även finnas andra lämningar som gravarna har täckt. På berget finns cirka 15 gravar, men det verkar som att man utnyttjat förhöjningen för aktiviteter även innan platsen blev ett gravfält. Gravfältet fortsätter söder om vårt undersökningsområde, men denna del berörs inte av den nya vägen utan kommer att ligga kvar. Gravarna vi har börjat undersöka tillhör folkvandringstid och tidig vendeltid, perioden 400–600-talet e.Kr. men här verkar också finnas gravar från den äldre järnåldern.

Båda dessa lokaler har varit i bruk under flera tidsperioder. Det kommer att bli väldigt spännande att se på vilka sätt och under vilka tider våra platser har nyttjats och framför allt varför man har kommit tillbaka till Häljesta och Viby. En spännande fältsäsong ligger framför oss!

Häljeby efter avbaning. Drönarfoto. Foto: Arkeologerna CC BY