I ett av de kraftiga stolphålen syntes resterna efter en trästolpe. Arkeologen Torbjörn Jacobsson Holback undersöker byggnaden som stolpen hört till.

På det högsta läget i Norrtil, längst norrut på gårdstunet, kan en speciell byggnad ha tronat. Utsikten från huset måste ha varit magnifik – åt ena hållet Garnsviken, åt andra hållet de övriga av gårdens hus och en stor del av trakten.

Vi har redan rapporterat om golvet i byggnaden – att det under ett trampat jordgolv fanns en stenpackning. Nu har arkeologen Torbjörn Jacobsson Holback hittat sex kraftiga stolphål mitt på golvet, det vill säga stora gropar i marken där takbärande stolpar stått.

– Stolphålen är ungefär en meter djupa och har en diameter på 1,8 meter. De skiljer sig i storlek från andra stolphål som vi undersökt på gården, de är omkring 0,30 – 1 meter i diameter, säger Torbjörn.

För att stötta stolparna placerades större stenar i stolphålen. I ett av dem har man använt en underliggare till en forntida kvarn. Kvarnarna bestod av underliggare och överliggare – mjölet maldes när den övre skidan vreds mot den undre.

I ett annat av stolphålen låg en underliggare till en vridkvarn.

I ett annat av stolphålen fanns välbevarat trä efter själva stolpen. Det gör det möjligt för oss att se vilket träslag man använt, och kanske kan vi också datera huset med hjälp av dendrokronologi, det vill säga årsringsdatering.

Det märkliga är att golvets stenpackning är orienterat i nord-sydlig riktning, det vill säga med kortsidan mot norr – medan stolphålen löper i öst-västlig riktning.

– Det kan bero på att golvet hör till en äldre byggnad, menar Torbjörn.

Men vad kan det här vara för hus? Finaste läget och nära något som kan tolkas som en rituell plats, där ett ägg av sten låg offrat i en bergsskreva. Vi återkommer med mer information!