2019

Rapport 2019:56. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Håbo kommun, Övergrans socken, fastighet Biskops-Arnö 1:1, fornlämning L1941:9516 och L2020:2450
Maria Lingström med bidrag av Mathias Bäck

Biskops-Arnö folkhögskola i Håbo kommun, Uppland, kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. I samband med det arbetet genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en schaktövervakning under augusti–september 2018. Då framkom syllar som kan till höra husgrunder, med datering till 1600-tal samt en bryggkonstruktion, med datering till år 1586. Schakten metalldetekterades systematiskt. Bland fynden finns ett fragment av en sigillstamp tillhörande Petrus Philippi, ärkebiskop i Uppsala år 1332–1341, som är av särskilt intresse. Medeltida, kyrkliga sigillstampar är en ovanlig typ av fynd. Endast ett femtiotal sådana är kända i Norden sen tidigare.