2023

Rapport 2023:100
Arkeologisk utredning och avgränsande förundersökning
Skåne län, Skåne, Staff anstorps kommun, Görslövs socken, fastighet Nordanå 10:17 och Nordanå 10:18, fornlämning L1989:2561
Katalin Schmidt Sabo

Staffanstorps kommun planerar att uppföra ett stort antal villor, parhus och kedjehus inom fastigheterna Nordanå 10:17 och Nordanå 10:18 i Staffanstorps kommun. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning och en avgränsande förundersökning inom två ytor som sammanlagt var 76 000 kvadratmeter. Den östra ytan låg öster om Nordanåvägen och den västr  låg delvis inom Nordanå äldre bytomt. Totalt framkom 292 lämningar i form av diken, gropar, stolphål, pinnhål, stenkonstruktioner, lager och en brunn.