2017

Rapport 2017:68. Arkeologisk utredning, Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:252, Lilleby 32:1, Låssby 1:2 med flera.
Författare: Johannes Nieminen

I samband med upprättandet av en detaljplan i Björlanda och Lilleby i Göteborgs kommun genomfördes en arkeologisk utredning av två områden. Vid sökschaktningen påträffades inga fornlämningar. I samband med inventering dokumenterades dock tre övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningarna bestod av en hög som troligen tillkommit i samband med rätning av en bäckfåra. Ett röjningsröse som anlagts i kanten av gammal odlingsmark och en stenbro, belägen där Gamla Lillebyvägen passerar bäcken som bildar gräns mellan Kvisljungeby och Lilleby socknar.