2015

Rapport 2015:21. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Fässberg socken, Forsåker 1:226 med flera.
Johannes Nieminen med bidrag av Christina Rosén

I samband med detaljplanläggning av Forsåkersområdet i Mölndals kommun gjordes en arkeologisk utredning steg 1. Utredningen syftade till att lokalisera okända fornlämningar som var synliga ovan mark, vidare var syftet att peka ut potentiella områden för fornlämningar inför en fortsatt arkeologisk utredning steg 2. Efter utredningen har sex delområden pekats ut där det potentiellt kan förekomma fornlämningar. Fem av dessa består av möjliga förhistoriska boplatslägen. Tre områden är belägna på nivåer över havet, som möjliggör förekomsten av överlagrade lämningar från äldre stenålder. I övrigt kan man förvänta sig fornlämningar från äldre stenålder fram till historisk tid inom flertalet av delområdena.

Ett delområde utgörs av ytor med befintlig industribebyggelse av varierande ålder. Det så kallade Papyrusområdets har sina rötter i papperstillverkningen vid Mölndalsfallen med anor från 1600-talet. Här finns bland annat möjligheter att finna spår av äldre industriella faser under den existerande bebyggelsen.