2020

Rapport 2020:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2019. Skåne, Landskrona kommun, Asmundtorps socken, fastighet Asmundtorp 1:275 och 29:2, fornlämning L1989:9527 och del av L1988:137
Nina Trulsson

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning steg 1 och 2 i Asmundtorp, Landskrona kommun. Utredningen omfattande en översiktlig byråinventering samt sökschaktsgrävning.

Utredningsområdet är cirka 7,4 hektar stort och ligger i en fornläm-ningsrik del av västskåne. Det består av flack åkermark som gränsar till villabebyggelse åt norr och öster, i söder flyter Braån. I öster tangerar området Norra Möinge gamla bytomt (L1988:137). Delar av gårdsläge nr 5 och delar av byns toftmark ligger inom utredningsområdet. I den västra delen av om-rådet finns en tidigare känd stenåldersboplats (L1989:9527).

Totalt togs 17 sökschakt upp med en sammanlagd en yta på 2 637 kvadratmeter. Fornlämningar påträffades inom i stort sett hela utredningsområdet. Två större områden, ett i väster (område A) och ett i öster (område B), innehöll särskilt stora koncentrationer av lämningar i form av bland annat stolphål, gropar och härdar. Lämningarna daterades preliminärt till förhistorisk och historisk tid. De två större områdena A och B föreslås i första hand för bevarande. I andra hand för vidare arkeologiska insatser i form av förundersökning.