2023

Rapport 2023:27
Arkeologisk utredning steg 1, 2022
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Kropp socken, fastighet Björka 17:1 och Hyllstorp 3:9, L1989:8469, L1989:8296, L1989:8384 och L1989:829
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Helsingborgs kommun planerar att detaljplanelägga mark för olika verksamheter söder och sydost om Väla centrum, nordost om Helsingborg i Skåne. Det cirka 60 hektar stora området är beläget inom fastigheterna Björka 1:17 och Hyllstorp 3:9. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning steg 1 inom det aktuella området. Uppdraget bestod i att ta reda på om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar och peka ut så kallade utredningsobjekt.