2014

UV Rapport 2014:170.  Bebyggelselämningar från neolitikum, järnålder och tidig medeltid i Hovås. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad, Askims socken, Hovås 451:30 med flera, Askim 298.
Petra Nordin med bidrag av Maria Paring, Torbjörn Brorsson, Jens Heimdahl och Ulf Strucke

Under fyra veckor i augusti och september 2013 undersöktes boplatsen Askim 298 i Göteborg, Västergötland. Vid undersökningen dokumenterades 338 anläggningar och 176 fynd insamlades från boplatsytan. Bebyggelselämningar från tidig medeltid, järnålder och yngre stenålder dokumenterades vid fältarbetet. Merparten av fyndmaterialet var bränd lera, men även två bronsföremål, förhistorisk keramik, yngre rödgods, slagg, en slipad tjocknackig flintyxa och ett mindre flintmaterial med datering till äldre och yngre stenålder insamlades.