2020

Rapport 2020:91
Arkeologisk forskningsundersökning
Stockholms län, Uppland, Upplands Väsby kommun, Fresta socken, fastighet Odenslunda 1:590 och Hammarby-Smedby 2:2, L2017:6229 (Fresta 27:1–2)
John Hamilton

Upplands Väsby kommun har för avsikt att tillgängliggöra fornlämningarna i Eddaparken intill Eddavägen/Valhallavägen för allmänheten. För att säkerställa boplatslämningarnas karaktär, utbredning och datering har kommunen bekostat arkeologiska grävningar. Undersökningarna har utförts av Arkeologerna vid Statens historiska museer. Inom området framkom en boplats och ett område för gravanknutna rituella aktiviteter från bronsålder. Fyndmaterialet består till största delen av skärvor av keramik.