2018

Rapport 2018:45. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Tierps socken, Tierp 1:1, Tierp 1520, Tierp 1521, Tierp 1522 och Tierp 1644
Fredrik Larsson, Magnus Lindberg och Mia Englund

Arkeologerna genomförde under hösten 2017 förundersökningar av två boplatser och två s.k. övriga boplatser i Tierps västra utkant. Förundersökningen föranledes av att Tierps kommun planerar en byggnation av nya bostadsområden på båda sidor av Siggebobäck, ett biflöde till Tämnarån.

Förundersökningen visade att det på boplatsen Tierp 1520 fanns stolphus, hägnader och brunnar från perioden romersk järnålder till folkvandringstid. Dessa lämningar tolkas ha utgjort en förhistorisk gårdsmiljö som varit placerad på en sandbunden platå intill Siggebobäck. En humlegård med en lågtemperaturugn från högmedeltid fanns också inom boplatsen.

Inom Tierp 1521, 1522 och 1644 påträffades mer disparata spår av aktiviteter från förhistorisk tid.