2018

Rapport 2018:98. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings kommun, Rystad socken, fastighet Staby 1:12, fornlämning Rystad 270:1
Ann Westermark

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning med anledning av byggandet av en ny gång- och cykelväg i Tallboda, Linköpings kommun. GC-vägen passerade förbi den norra delen av den så kalllade Tallbodaboplatsen som bland annat utgörs av fornlämningarna Rystad 269:1–2 och Rystad 270:1. Den arkeologiska undersökningen
genomfördes under perioden december 2017 och januari 2018. Uppdragsgivare var Miljö- och samhällsbyggnadskontoret vid Linköpings kommun.