2023

Rapport 2023:22
Arkeologisk utredning steg 2, 2022
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Lomma socken, fastighet Lomma 24:6,
Anna-Sara Noge

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har en arkeologisk utredning steg 2 utförts inom fastigheten Lomma 24:6 i Lomma kommun. Den totala ytan som undersöktes var på 3526 kvadratmeter. Boplatslämningar påträffades framför allt i den norra delen av området och tätast låg de på den lilla höjden allra längst i norr. Sammanlagt påträffades 77 anläggningar, varav 34 stolphål, 22 gropar, åtta rännor, sju härdar, två gropsystem, tre brunnar, ett lager samt 13 diken.