2018

Rapport 2018:30. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Tölö 4:11, Tölö 228

Anders Kjellin med bidrag av Lotten Haglund och Johannes Nieminen

Inför detaljplaneläggning av ett område öster om Kungsbacka stad och Tölö kyrka genomfördes 2017 en arkeologisk förundersökning av fornlämning Tölö 228. Förundersökningen visade att det förekommer boplatsspår från förhistorisk tid inom Tölö 228. Totalt har inom undersökningsområdet cirka 90 arkeologiska lämningar dokumenterats.