2018

Rapport 2018:44. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Skärkinds och Kimstads socknar
Annika Helander

Arkeologerna har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med schaktning för bredband inom Skärkinds och Kimstads socknar i Östergötland. Markarbetet berörde ett stort antal fornlämningsområden och fornlämningar i form av stensträngar och stensättningar. Schaktningen skedde i huvudsak i vägbank mellan vägkant och dike vilket innebar att endast ett fåtal fornlämningar kom att behöva undersökas och dokumenteras.