2021

Rapport 2021:7
Arkeologisk utredning 2020
Skåne, Trelleborgs kommun, Dalköpinge socken, fastighet Dalköpinge 2:1>2,
Håkan Aspeborg med bidrag av Mats Anglert

 

I Dalköpinge har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning under hösten 2020. I sökschakten påträffades 453 anläggningar och lager samt delar av tolv stolpbyggda hus. Anläggningarna utgjordes av 349 stolphål, 47 boplatsgropar, 22 rännor, 10 gropsystem, 10 härdar, 5 lager varav ett är matjordslagret, 1 hydda, 3 brunnar, 3 gravar, 1 kokgrop och 1 stenpackning.

Fynden var många för att vara en utredning. Vid metalldetekteringen påträffades bland annat tre dräktspännen med datering till romersk järnålder, en romersk denar präglad för kejsar Hadrianus, ett ornerat guldbleck och ett knivändebeslag av kopparlegering. Dessutom påträffades en flintskära och en flintdolk med datering till senneolitikum eller äldsta bronsålder. Utöver detta förhistorisk keramik, bland annat rabbad, en löpare i bergart och diverse recenta fynd.

Lämningarna förefaller huvudsakligen härröra från äldre järnålder, men även lämningar från bronsålder och neolitikum finns på platsen. Tre områden med fornlämningar – objekt 1, objekt 2 och objekt 3 – föreslås antingen skyddas och bevaras från exploatering eller bli föremål för arkeologisk förundersökning.