2017

Gravfält från bronsålder och boplatslämningar från sten, brons- och järnålder. Rapport 2017:141. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Halmstads kommun, Övraby socken, Vrangelsro 5:5, Övraby 87
Gisela Ängeby och Gundela Lindman med bidrag av Torbjörn Brorsson, Caroline Arcini, Jens Heimdahl och Ulf Strucke

Rapporten beskriver undersökningen av ett gravfält och en boplats vid Vrangelsro strax öster Halmstad. Utmed en flack och långsmal höjdrygg hade begravningar utförts från omkring 1400 före Kristus och fram till förromersk järnålder. Gravfältet komponerades av bland annat en stor bronsåldershög och fyra skeppsformade stensättningar. Skeppsgravarna byggdes för att synas och är de första kända och arkeologiskt dokumenterade exemplen i sydvästskandinavien på en medvetet öppen exponering av skeppsform och skeppssymbolik i bronsålderns begravningssammanhang. Små stensättningar, omarkerade brandgravar och stenpackningsflak både med och utan begravningar kompletterade miljön. En bit bortom gravfältet låg boplatsen med en stor mängd stolphål men med endast två identifierade byggnader. Det ena huset var tvåskeppigt med ett mycket udda utseende och tolkas ha haft en kultisk funktion med koppling till gravfältets brukarhistorik. Den andra byggnaden var ett treskeppigt långhus från äldre järnålder. Detta hus hade en placering som medvetet verkade överkorsa det äldre kulthuset. Boplatsen hade en yngsta fas i romersk järnålder och folkvandringstid medan tre brandgropar från förromersk järnålder nedanför den stora gravhögens fot markerade slutet på gravfältets historik.