2020

Rapport 2020:78. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, fastighet Edsberga 6:7 och 16:7, fornlämning L2011:2154 (Landeryd 64:1)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakning i samband med markarbeten inom stensträngssystemet L2011:2154 (Landeryd 64:1) vid Edsberga i Landeryds socken. Inga fornlämningar kom att påverkas av arbetet och bredbandet kunde anläggas enligt planeringen.