2015

Rapport 2015:70. Arkeologisk förundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Vallby och Sundby socknar, Vallby 10:1, Vallby 34:1, Vallby 43:1, Vallby 96, Vallby 97, Vallby 98, Vallby 99, Vallby 100, Vallby 101 och Vallby 103
Katarina Appelgren och Ulf Strucke

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragverksamheten, UV Mitt utförde under hösten 2014 (fr.o.m. 2015 Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten) en arkeologisk förundersökning inom Vallby och Sundby socknar. Anledningen var omdragning av en kraftledning och området har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning. Vid nio platser utefter kraftledningens sträckning noterades fornlämningar. Schaktningen vid dessa platser övervakades. Målsättningen var att undvika ingrepp i lämningarna och i möjligaste mån styra undan utläggningen av kabeln. I ett fall (Vallby 34:1) drogs denna på en helt ny plats. Vid sex lokaler tillkom ytterligare anläggningar. Boplatsindikationer noterades dels vid Vallby 96, dels vid Vallby 101. I anslutning till Vallby 103, tillkom två stensträngar och flera härdar. Sannolikt finns i närområdet även ett område med fossil åkermark. Eftersom inga fynd har påträffats har inte någon av de undersökta anläggningarna kunnat dateras närmare. Sammanlagt sju kolprover samlades in från undersökta anläggningar för att eventuellt användas för 14C-analys. Samtliga prover har genomgått en vedartsanalys. Efter samråd med länsstyrelsen beslutades dock att avstå från
datering av de framkomna lämningarna. Bedömningen är ändå att samtliga objekt tillhör äldre eller yngre järnålder.