2016

Rapport 2016:40. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Enköping kommun, Sparrsätra socken, Lådö 12:6.

Katarina Appelgren

Med anledning av ny projektering för ombyggnad till mötesfri väg och tillkommande tillfartsvägar av RV 70, sträckan Enköping–Simtuna, har Arkeologerna (f.d. Arkeologiska uppdragsverksamheten) vid Statens historiska museer utfört arkeologiska förundersökningar av sammanlagt fyra områden, område 1, 2, 4 och 6. Områdesindelningen härrör från den tidigare genomförda arkeologiska utredningen som utfördes av SAU under hösten 2014.

Vid förundersökningen av område 2 undersöktes den från utredningen tidigare kända kokgropen och ett tidigare okänt stolphål. Kokgropen daterades till förromersk–romersk järnålder. Anläggningarna undersöktes och togs bort i sin helhet. Inga ytterligare fornlämningar påträffades.