2016

Rapport 2016:9. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Kärna socken, Malmen 2:7, RAÄ 148.
Ann Westermark

Arkeologerna vid Statens historiska museer har med anledning av att Fortifikationsverket planerar att bebygga en del av fastigheten Malmen 2:7, Kärna socken, Linköpings kommun, genomfört en arkeologisk förundersökning under april och maj 2015. Vid en tidigare utredning, etapp 2, framkom arkeologiska lämningar från stenålder och järnålder inom exploateringsområdet (Westermark 2015). Den arkeologiska förundersökningen syftade till att beskriva depåträffade lämningarnas karaktär, utbredning, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet. Förundersökningen skulle utföras med mycket hög ambitionsnivå och om möjligt skulle fornlämningen dokumenteras och tas bort i sin helhet.

Vid förundersökningen undersöktes mesolitiska boplatslämningar i form av hyddor, anläggningar och kulturlager samt fynd av kvarts, flinta och bergart. Lämningarna dateras till cirka 6500 f Kr och är en del av ett större mesolitiskt boplatsområde intill Kärna mosse. Utöver detta påträffades två skärvstensanläggningar från yngre järnålder–tidig medeltid, cirka 650–1150 e Kr. Dessa tycks inte vara lokaliserade till en boplats utan representerar någon form av eldfängd verksamhet förlagd i utmark.

Efter utförda undersökningar anser Arkeologerna i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för den planerade exploateringen. Den totala utbredningen av fornlämningsområdet är emellertid inte känt, varför framtida anslutande exploateringar sannolikt kommer att innebära fortsatta arkeologiska åtgärder. Ansökan om eventuella framtida tillstånd ställs till Länsstyrelsen, vilka beslutar i ärendet.