2021

Rapport 2021:104
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings socken, fastighet Tannefors 1:107, fornlämning Linköping 124:1 (L2011:4046)
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med markarbeten inom ett övertäckt gravfält, Linköping 124:1. Tidigare åverkan på gravfältet har resulterat i att ingenting finns kvar under de flera meter djupa tippmassorna. Saab:s arbete med banflytt kunde fortsätta utan ytterligare arkeologiska insatser.