2022

Arkeologisk förundersökning 2022
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Fjelie socken, fastighet Fjelie 3:16, L1989:1337 (Fjelie 45:1)
Sofia Lindberg

Våren 2022 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom Fjelie bytomt (L1989:1337). Undersökningen berörde tre gårdslägen som är kända från historiskt kartmaterial nr 3, 7 och 17 samt delar av den gemensamma bygatan. I södra delen av området fanns kulturlager, stolphål, gropar och minst en brunn. Dateringar av fyndmaterial och 14C-prover tyder på en bebyggelse som kan gå tillbaka till 1000-talet. Norra delen av området var påverkat av den närliggande bäckens översvämningar. Här fanns diken, lager och gropar.