2018

Rapport 2018:2. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, förbi fornlämningarna Furingstad 4:1, 57:1 och 99; Tåby 82:1, 112:1, 122:2, 137:1 och 149 samt Dagsberg 1:1, 17:1, 18:1 och 19:1
Annika Konsmar

Vid en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i socknarna Dagsberg, Tåby och Furingstad i Norrköpings kommun, har två nya fornlämningar anmälts till FMIS, samt ytterligare en fornlämning kompletterats. Förundersökningen föranleddes av bredbandsutbyggnad. De båda nya fornlämningarna var området för by- och gårdstomt vid fastigheten Stora Grönhög 1:12 i Furingstad socken, Furingstad 99, samt en del av en stensträng inom fastigheten Tåby-Brunneby 4:5 i Tåby socken, Tåby 149. Utöver detta kompletterades by- och gårdstomten Tåby 82:1 i Tåby socken. Sammanlagt gjordes schaktövervakning längs cirka 2000 meter lång sträcka vid de avsedda platserna.