2023

Rapport 2023:10
Arkeologisk utredning steg 1 2022
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Västra Tommarps och Trelleborgs socknar
Nathalie Hyll

En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts under sensommaren år 2022, inför planerad ny sträckning av Västra Ringvägen – i västra utkanten av staden Trelleborg. Inomutredningsområdet finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade men det ligger i en trakt med ett stort antal kända fornlämningar som betonar områdets centrala betydelse i sydvästra Skåne.
I samband med att Trelleborg stad har expanderat har även arkeologiska undersökningar i närområdet konstaterat förekomsten av ett flertal överodlade fornlämningar. Totalt omfattar utredningsområdet cirka 21,5 hektar.

Utredningen har definierat åtta arkeologiska utredningsobjekt, som rekommenderas stå under fortsatt antikvarisk bevakning.