2016

Rapport 2016:46. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, f.d. Halland, Lindome socken, Dvärred 4:2 med flera.
Författare: Gundela Lindman

Med anledning av planering för en deponi samt hastighetsreglerande åtgärder i kombination med en gång- och cykelbana längs Norra Hällesåkersvägen i Lindome har en arkeologisk utredning utförts. Den omfattade en sträckning genom dalgången i Dvärred och ett bergsområde norr därom. En tidigare okänd fornlämning påträffades bestående av en boplatslokal med möjlig datering till den äldsta delen av stenåldern. I dalgången finns sedan tidigare registrerat en hällkista med omgivande boplatsytor.