2017

Inför VA-ledning till Askeby skola. Rapport 2017:128. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings kommun, Askeby socken, Askeby prästgård 1:6 och 1:8 samt Juby 6:7, fornlämning Askeby 271, 274 och 275
Annika Konsmar

En arkeologisk förundersökning genomfördes inom fastigheterna Askeby prästgård 1:6 och 1:8 samt Juby 6:7, Askeby socken i Linköpings kommun. Arbetet utfördes i juni 2015 i samband med att Lejonfastigheter AB skulle genomföra ledningsdragning av VA till nybyggnationen av Askeby skola. Undersökningsområdet var beläget intill Askeby kyrka som under medeltiden tillhörde Askeby cistercienserkloster, Askeby 271, och omlandet är rikt på fornlämningar. Askeby utgör idag Riksintresse för kulturmiljövården.

Vid den arkeologiska undersökningen påträffades en stensträng och en härd, där den sistnämnda har daterats till folkvandringstid-vendeltid, och har registrerats i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, FMIS, med beteckningen Askeby 275. Vidare har del av vad som tolkats vara en hålväg samt en husgrund påträffats strax norr om den befintliga landsvägen, båda registrerade som Askeby 274 i FMIS.

Här fanns också odlingsmark som tolkas ha tillhört klostrets odlingar och prästgårdens åker, båda ingår i klosterlämningen Askeby 271.