2020

Rapport 2020:22. Arkeologisk förundersökning. Gävleborgs län, Hälsingland, Söderhamns kommun, kv. Simpan 1, 2, 5 och 3 (del av), L1950:3802 (Söderhamn 26:1)
Mathias Bäck och Tomas Westberg

Denna förundersökning är den mest omfattande arkeologiska insatsen som genomförts i Söderhamn. Kunskapen om bevarandegraden av kulturlager och den äldre bebyggelsens utbredning var därför mycket begränsad. Därför är det av stort intresse att förundersökningen kunde konstatera aktiviteter från både 1600- och 1700-tal i kvarteret Simpan, som är beläget i stadens utkant på den äldsta karta.