2023

Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Herrestad socken, fastighet Fröland 3:25, fornlämning L1969:2283
Christina Rosén

Gården Fröland låg på en bergknalle några kilometer väster om Uddevalla och är känd åtminstone sedan 1500-talet. En arkeologisk undersökning 2022 visade att det fanns tydliga spår av lämningar från 1700- och 1800-tal. Vi kunde också se att man hade använt platsen för odling redan på 600- talet. Var gårdsbebyggelsen låg före 1700-talet är oklart. Kanske låg den någon annanstans, kanske hade sentida aktiviteter helt utplånat den äldsta bebyggelsen.