2024

Arkeologisk utrednings steg 1 och 2, 2023
Skåne län, Skåne, Eslövs kommun, Trollenäs socken, L1988:7467, L1988:8022 och L1988:8170 m.fl.
Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Trafikverket planerar att bygga en cirka tre kilometer lång gång- och cykelväg mellan Trollenäs och Östra Asmuntorp i Eslövs kommun. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning steg 1 och steg 2.

Vid den inledande arkeologiska utredningen steg 1 identifierades sex utredningsobjekt preliminärt bedömda som potentiella boplatslägen, vissa även möjliga gravlägen. Därtill fastställdes att sju registrerade forn- och kulturlämningar ligger inom det aktuella området. Efter Trafikverkets val att förlägga gång- och cykelvägen på den norra sidan av befintlig väg visade sig delar av fem utredningsobjekt beröras.

Efter slutförd sökschaktning bedömdes antikvariska intressen kvarstår inom delar av två utredningsobjekt. Dessa utgörs dels av lämningar i anslutning till Östra Asmundtorp bytomt, dels icke tillgängliga ytor under bullervallarna i anslutning till Gullarps ödekyrkogård och bytomt. Därtill återstår konflikt med registrerade delar av fornlämningen Östra Asmundtorps bytomt, som inte ingick i detta uppdrag.