2021

Rapport 2021:33
Arkeologisk undersökning och förundersökning
Västmanland län, Västmanland, Västerås kommun, Västerås socken, Västerås 2:50, 2:53, fornlämning L2002:3822 och L2002:3459
Fredrik Larsson och Maria Lingström med bidrag av Mia Englund och Felicia Hellgren

Under år 2018 undersökte Arkeologerna vid Statens historiska museer ett par mindre gårdsmiljöer från äldsta järnålder i Skälby. Gårdsmiljöerna innehöll både hus, brunnar, grovkök för matlagning utomhus samt åkertegar från förromersk järnålder för ungefär 2500 till 2000 år sedan. Skälet till den arkeologiska undersökningen är att Västerås stad anlägger ett nytt bostadsområde på Stomnätsgatan och Kartografvägen.