2020

Rapport 2020:77
Arkeologisk förundersökning
Västmanland län, Västmanland, Västerås kommun, Västerås socken, Västerås 2:50, 2:53, fornlämning L2002:3762, L2002:3822, L2002:7237 och L2020:1656
Fredrik Larsson

Under juni och juli 2019 förundersökte Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), två områden i Skälby i Västerås västra delar. Dessa områden inbegrep delar av flera fornlämningar; två boplatsområden och en stensträng. Förundersökningen kunde visa det inom en yta fanns lämningar av en eller flera gårdar från sen förromersk järnålder och tidig romersk järnålder. Lämningarna bestod av hus, hägnader, aktivitetsytor samt brunnar. Inom den andra ytan fanns spår av aktiviteter från äldre förromersk järnålder, troligen delar av ett gårdsläge längre söderut som undersöktes 2006.