2015

Rapport 2015:44. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Vänge socken, Almby 2:1, Vänge 236, 237, 242, 244 och 245.
Tomas Westberg

En arkeologisk förundersökning har genomförts vid Almby gårdstomt i Vänge socken samt en arkeologisk undersökning i hällmarkerna norr om densamma efter beslut av Länsstyrelsen i Uppsala. Lämningar från tidigmodern tid, tre gränsrösen och en fågelfångstanläggning påträffades.