2017

Rapport 2017:6

Trafikverket planerar att bygga en cykelled på Kulla- och Bjärehalvön, Båstad kommun. Den arkeologiska utredningen omfattade två områden (område 1 och 3) som båda löper utmed väg 115 mellan Båstad och Torekov.
På lokal 1:3 framkom bebyggelselämningar och lager med fynd från 1600-1700-tal, troligen efter en så kallad brydestuga (efter linberedning) som tillhörde Svenstads by. Förslag till fortsatta åtgärder i form av en arkeologisk förundersökning föreslås för lokal 1:3.
På övriga lokaler, 1:1, 1:2, 1:4 och 3:1, föreslås inga ytterligare antikvariska åtgärder.