2021

Rapport 2021:48
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings socken, inom fastighet Tornby 1:1 och Giggen 1, fornlämning L2011:4352 (Linköping 101:1)
Annika Helander

Vansito Fastigheter AB planerar att uppföra bland annat byggnader inom del av fastigheten Tornby 1:1 och Giggen 1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Området ligger mellan Tornbyvägen och Gillbergagatan. Inom området finns nordvästra delen av en moränrygg med berg i dagen där ett gravfält breder ut sig, L2011:4352 (Linköping 101:1).
Eftersom det fanns risk för att fornlämningen skulle komma till skada vid kommande markarbeten utförde Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), en arkeologisk förundersökning av gravfältets berörda delar. Resultatet visar att det finns brandgravar och andra begravningsrelaterade lämningar från äldre järnålder på åsens krön och sluttningar.